اولین جلسه هماهنگی با مدارس در تاریخ 92/8/28 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.